Rekrutacja

Wnioski do pobrania

Wymagane dokumenty przy ubieganiu się o przyjęcie do Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Białymstoku im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku

1.     Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną lub niepełnosprawność sprzężoną.

2.     Wniosek do dyrektora podpisany przez rodzica, opiekuna prawnego

3.     Wniosek do Prezydenta/ organ prowadzący SOSW w Białymstoku dla kandydatów z Miasta Białystok.

4.     Wniosek do Starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

5.     Świadectwo szkolne (nie dotyczy kandydatów do kl. I )

6.     Odpis aktu urodzenia i ważny numer PESEL.

7.     Potwierdzenie miejsca zameldowania w przypadku ubiegania się o miejsce w internacie.

8.     Podanie o przyjęcie do grupy wychowawczej – dla uczniów ubiegających się o miejsce w internacie.

9.     Orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (jeżeli dziecko posiada)

10.  Odpis arkusza ocen

11.  Opinia nauczyciela o uczniu

12.  3 fotografie