Rekrutacja 2024

I. Rekrutacja do programu „Za życiem” trwa cały okres trwania nowej edycji programu (2024-2026).

II. Warunki jakie należy spełnić w celu objęcia dziecka i rodziny
kompleksowym wsparciem OKRO:

  1. Zamieszkanie na terenie miasta Białystok
  2. Wiek dziecka: od 0 do 7 r.ż. ( od  urodzenia do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej) ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do ukończenia 3 roku życia. W przypadku dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym obowiązkowe jest dostarczenie odroczenia wydanego przez Dyrektora szkoły.
  3. Posiadanie  aktualnej opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju lub orzeczenia o niepełnosprawności.
  4. W przypadku niemowląt i małych dzieci do ukończenia  2 roku życia nieposiadających jeszcze opinii o potrzebie wczesnego wspomagania  rozwoju obowiązuje dostarczenie zaświadczenia lekarskiego „Za życiem” potwierdzającego ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii.
  5. Priorytetowo przyjmowane są do OKRO rodziny z dzieckiem w wieku od 0 do ukończenia 3 roku życia posiadającym zaświadczenie lekarskie „Za życiem”.
  6. Pierwszeństwo przy przyjęciu do OKRO mają dzieci, które nie korzystały z  zajęć we wcześniejszych edycjach programu „ Za życiem”.
  7. Wypełniony komplet dokumentów  rekrutacyjnych należy  przywieźć osobiście i złożyć w sekretariacie Ośrodka lub u koordynatorów OKRO (sala nr 14, parter).
  • Dokumenty, które należy obowiązkowo dostarczyć:

Załącznik nr 1: zgłoszenie do programu

Załącznik nr 2 zgoda na wykorzystanie wizerunku

ksero opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju  lub zaświadczenia „Za życiem” lub orzeczenia o niepełnosprawności

indywidualny program wczesnego wspomagania rozwoju-

w przypadku dziecka objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolu lub poradni

indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny (IPET)

w przypadku dziecka objętego kształceniem specjalnym w przedszkolu

indywidualny program zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przypadku dziecka uczestniczącego w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych

Załączniki:

Załącznik nr 1 – zgłoszenie do OKRO

Załącznik nr 2 – zgoda na publikację wizerunku