Rekrutacja 2022

REKRUTACJA DOTYCZY WSZYSTKICH DZIECI, KTÓRE CHCĄ
ZAKWALIFIKOWAĆ SIĘ DO PROGRAMU.

REKRUTACJA OBEJMIE:

 • DZIECI, KTÓRE KORZYSTAŁY Z ZAJĘĆW UBIEGŁEJ EDYCJI
  PROGRAMU I CHCĄ JE KONTYNUOWAĆ (ZGODNIE Z ZALECENIAMI
  TERAPEUTÓW) I SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE
 • DZIECI OCZEKUJĄCE NA ZAJĘCIA, KTÓRE ZŁOŻYŁY DOKUMENTY
  POD KONIEC UBIEGŁEGO ROKU (MUSZĄ JE ZŁOŻYĆ PONOWNIE Z
  POWODU ZMIAN W DOKUMENTACJI REKRUTACYJNEJ)
 • DZIECI, KTÓRE NIE KORZYSTAŁY Z PROGRAMU I CHCĄ
  ZAKWALIFIKOWAĆ SIĘ DO NOWEJ EDYCJI SPEŁNIAJĄCE
  WSZYSTKIE WARUNKI KWALIFIKACYJNE

Rekrutacja do programu „Za życiem” trwa cały rok kalendarzowy.
Pierwszeństwo w przyjęciu do OKRO mają dzieci, które nie korzystały z zajęć w Programie w poprzedniej edycji.
Warunki jakie należy spełnić w celu objęcia dziecka i rodziny
wielospecjalistyczną opieką w OKRO:

 1. Zamieszkanie na terenie miasta Białystok
 2. Wiek dziecka: od urodzenia do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły
  podstawowej
 3. Posiadanie jednego z poniższych dokumentów
  • opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
  • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
  • aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności
  • skierowania od lekarza stwierdzającego występowanie schorzenia bądź problemu zagrażającego niepełnosprawnością według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 (wzór skierowania dostępny w dokumentach do pobrania)
  • zaświadczenie lekarskie „Za życiem”potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.Zaświadczenie
   wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii (wzór zaświadczenia dostępny w dokumentach do pobrania)
 4. Wypełnienie kompletu dokumentów pobranych ze strony internetowej SOSW z zakładki OKRO/DOKUMENTY DO POBRANIA
 5. Wypełnione dokumenty należy odesłać na adres mailowy
  okro.bialystok@onet.pl (wyraźne skany) bądź umieścić w skrzynce podawczej znajdującej się przy wejściu głównym do Ośrodka lub wysłać na adres Ośrodka:
  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego
  ul. Antoniuk Fabryczny 40
  15-741 Białystok

  z dopiskiem: Rekrutacja do OKRO
 6. Na wymaganą dokumentację rekrutacyjną składają się:
  • załącznik nr 1 zgłoszenie do programu
  • załącznik nr 2 wywiad kwalifikacyjny
  • załącznik nr 3 zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  • załącznik nr 4zgoda na wykorzystanie wizerunku
  • załącznik nr 5- regulamin rekrutacji
  • załącznik nr 6-opinia o wwrd lub/i skierowanie lekarskie z informacją o schorzeniu wg klasyfikacji ICD 10 lub/i orzeczenie o niepełnosprawności lub/i orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub/i zaświadczenie Za życiem (wymagany jest przynajmniej jeden z wymienionych dokumentów).
 7. O wyniku rekrutacji poinformujemy telefonicznie niezwłocznie po przyznaniu zajęć

Dokumenty dotyczące rekrutacji w 2022 r.: