„Ruch i zmysł”

Program zajęć z zakresu Integracji Sensorycznej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym oraz znacznym lub/i ze sprzężeniami, uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku „Ruch i zmysły” realizowany jest w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku w roku szkolnym 2021/2022.

Wprowadzenie programu usprawniania wielozmysłowego wymagało postępowania dydaktycznego, podczas którego dostosowane zostały: zasady, metody i formy, stopień trudności oraz zakres ćwiczeń ruchowych, które dopasowane zostały do możliwości motorycznych i psychofizycznych ucznia, jak również do wydolności jego organizmu.

Dzięki zastosowaniu w procesie usprawniania wielozmysłowego różnych metod, form
i zasad, dziecko osiąga pozytywny efekt całokształtu działań. Również uatrakcyjnienie zajęć, intensyfikację ruchu, wzrost zainteresowania nimi oraz pogłębienie motywacji, poprzez ruch program zakłada wyrównanie zaburzeń sensorycznych u uczniów. W trakcie zajęć nauczyciel dostosowywał ćwiczenia stymulujące zmysły dziecka i prowadzące do poprawy odbierania i przetwarzania wrażeń zmysłowych.

Program przeznaczony jest dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie
z zaobserwowanymi zaburzeniami sensorycznymi głównych bazowych systemów: przedsionkowym, proprioceptywnym, dotykowym oraz zmysłów. Zajęcia prowadzone są
w formie indywidualnej dostosowanej do preferencji uczniów w formie zaproponowanej przez nauczyciela w atmosferze akceptacji.

W programie została zastosowana m.in. metoda Sensoplastyka®.  Polega na odpowiednim  przygotowaniu   przestrzeni wspierania kompetencji  intra  i  interpersonalnych  oraz harmonijnym  rozwoju zmysłów i całego organizmu. Na zajęciach są wykorzystywane materiały sensoryczne tylko i wyłącznie w 100% bezpiecznych produktów spożywczych.

Przewidywane efekty działań po zakończeniu terapii :

 • normalizacja procesów rejestracji, i przetwarzania bodźców wejściowych, poprzez aktywności powodujące powstanie coraz bardziej złożonych reakcji adaptacyjnych
 • przyjmowanie prawidłowej postawy w wyznaczonej pozycji,
 • poprawa percepcji słuchowej i wzrokowej,
 • poprawa sprawności manualnej,
 • poprawa równowagi,
 • poprawa koncentracji uwagi,
 • poprawa logicznego myślenia, spostrzegawczości, szybkości reakcji i refleksu,
 • poprawa integracji słuchowo-wzrokowo-dotykowo-kinestetyczno-ruchowej,
 • poprawa funkcji psychomotorycznych,
 • zwiększenie sprawności i wydolność fizycznej, wzmocnienie siły mięśniowej
  i zakresu ruchomości stawów,
 • zwiększenie aktywności fizycznej.

mgr Renata Domanowska