Zadania Ośrodka

Ośrodek Koordynacyjno- Rehabilitacyjno- Opiekuńczy został powołany Zarządzeniem Nr 1217/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 13 października 2017 r.

Celem działania Ośrodka jest realizacja rządowego programu ,,Za życiem’’, ze szczególnym uwzględnieniem kompleksowego wsparcia rodzin z dziećmi od chwili wykrycia u nich niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.

Zadania ośrodka

  1. Prowadzenia doradztwa dla rodzin dzieci z niepełnosprawnością lub zagrożonych niepełnosprawnością, w tym:

A) udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka,

B)wskazywanie rodzicom właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej i specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej, oraz możliwości wsparcia z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej,

C) wskazywanie rodzicom jednostek udzielających dziecku specjalistycznej pomocy, w  tym podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych

2. Ustalenie poziomu rozwoju i funkcjonowania dziecka oraz potrzeb jego rodziny.

3. Ustalenie kierunków i harmonogramu działań podejmowanych wobec  dziecka i jego rodziny, uwzględniających rozwijanie aktywności dziecka i jego uczestnictwa w życiu społecznym, oraz działanie na rzecz eliminowania barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka w życiu codziennym.

4. Zapewnienie usług terapeuty, fizjoterapeuty, psychologa, pedagoga,

  logopedy i innych specjalistów zatrudnionych w ośrodku.

5. Opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu kompleksowego wsparcia.

6.Organizacja zajęć kompleksowego wsparcia dziecka i jego rodziny określonych w programie.

7. Doradztwo w zakresie przystosowania warunków w miejscu zamieszkania dziecka do potrzeb dziecka oraz wykorzystania w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

8. Ocenianie postępów dziecka oraz analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie w ramach programu.

9. Prowadzenie akcji informacyjnych, w szczególności skierowanych do rodzin dzieci do 3 roku życia, dotyczących prawidłowości rozwoju dziecka i wspomagania jego rozwoju oraz działalności prowadzonej przez ośrodek.

10. Nawiązanie współpracy odpowiednio z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, ośrodkami pomocy społecznej oraz jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.