Zadania ośrodka

Ośrodek Koordynacyjno- Rehabilitacyjno- Opiekuńczy został powołany Zarządzeniem Nr 1217/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 13 października 2017 r.

Celem działania Ośrodka jest realizacja rządowego programu ,,Za życiem’’, ze szczególnym uwzględnieniem kompleksowego wsparcia rodzin z dziećmi od chwili wykrycia u nich niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole.

Zadania ośrodka

 1. Realizacja rządowego programu ,,Za życiem”.
 2. Realizacja bezpłatnych zajęć specjalistycznych dla dzieci w ramach:
  • zajęć specjalistycznych dla dzieci nie posiadających opinii z poradni psychologiczno- pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju a zagrożonych niepełnosprawnością (do 5 godzin tygodniowo);
  • dodatkowych zajęć dla dzieci, które są objęte zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w innej placówce;
 3. Udzielanie rodzicom (opiekunom) specjalistycznych informacji dotyczących problemów rozwojowych dziecka.
 4. Wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.
 5. Wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom.

Podstawą przyjęcia dziecka do Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego jest:

 1. Zamieszkanie na terenie miasta Białegostoku.
 2. Dostarczenie jednego spośród dokumentów:
  • Zaświadczenie „ZA ŻYCIEM”
  • Opinia o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka wydana przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną.
  • Orzeczenie o niepełnosprawności.
  • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
  • Zaświadczenie lekarza rodzinnego o zagrożeniu niepełnosprawnością