A
logo SOSW Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Waldemara Kikolskiego w Białymstoku

Aktualizacja z dnia 22.04.2020 r. - informacja o podpisaniu umowy

Szczegóły dostępne tutaj.

Aktualizacja z dnia 27.03.2020 r. - informacja o wyniku postępowania

Szczegóły dostępne tutaj.

Aktualizacja z dnia 11.03.2020 r. - nowe terminy składania i otwarcia ofert

Szczegóły dostępne tutaj.
OGŁOSZENIE


ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE

prowadzonego w trybie art. 138o, o wartości mniejszej niż kwota określona w rozdziale VI art. 138g ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) – tekst jednolity


na świadczenie usług pedagogicznych
Zamawiający

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO –WYCHOWAWCZY

im. WALDEMARA KIKOLSKIEGO

w BIAŁYMSTOKU

Adres:

ul. Antoniku Fabryczny 40,

15-741 Białystok.


Telefon: 85 811 28 96, 85 654 01 63

Faks: 85 811 28 96

REGON: 001233947

NIP: 542-25-01-721

Strona WWW: www.sosw.bialystok.pl 1. Opis przedmiotu zamówienia

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

800000000 - 4 usługi edukacyjne i szkoleniowe;

801100000 -8 usługi szkolnictwa podstawowego; 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług pedagogicznych w celu realizacji zadań, określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno- opiekuńczych (Dz.U. poz. 1712). Usługi pedagogiczne świadczone będą przez 21 miesięcy w formie indywidualnych i grupowych zajęć z dziećmi od urodzenia do czasu podjęcia przez nie nauki szkolnej. W przypadku zajęć grupowych prowadzone one będą jednocześnie przez dwóch pedagogów z grupą nielicząca więcej niż czworo dzieci. Czas trwania zajęć określa się jako 1 h tj. ( 60 min.).

 2. Miejsce przeprowadzenia zajęć: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku ul. Antoniuk Fabryczny 40, 15-741 Białystok lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie miasta Białegostoku.

 3. Termin realizacji zajęć od dnia podpisania umowy do 31.12.2021r. roku.

 4. Zajęcia będą odbywały się przez 6 dni w tygodniu (430 godzin tygodniowo), a w wyjątkowych sytuacjach za zgodą organu prowadzącego i rodziców również w niedzielę.

 5. Harmonogram zajęć będzie ustalany przez koordynatora z uwzględnieniem potrzeb dziecka i rodziców.

 6. Wymaga się by zadania były wykonywane przez min. 6 pedagogów, przez okres 21 miesięcy w łącznym wymiarze 23247 godzin.

 7. Zamawiający będzie dokonywał regularnej oceny w zakresie jakości świadczenia usług wykonywanych przez Wykonawcę.

 8. Rozliczenie za świadczone usługi będzie następować miesięcznie, w oparciu o karty czasy pracy .

 9. Do zadań pedagoga należeć będzie min:

 1. prowadzenie zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka stosownie do potrzeb psychofizycznych i rozwojowych dziecka i dodatkowych zajęć o charakterze pedagogicznym,

 2. udzielenie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka oraz instruktażu i informacji niezbędnych do kontynuowania pracy z dzieckiem w domu.

 3. wykonanie diagnozy wstępnej dziecku,

 4. opracowanie programu terapii,

 5. w uzasadnionych przypadkach praca w zespole monitorowania postępów i realizacja ustaleń wypracowanych przez zespół,

 6. prowadzenie obowiązującej dokumentacji pedagogicznej (dziennik, karty konsultacji),

 7. monitorowanie rozwoju dziecka,

 1. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych, w rozumieniu art. 2 pkt. 6 ustawy Pzp.

 2. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt. 7 ustawy Pzp.


 1. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji zajęć od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 roku.


 1. Warunki udziału w postępowaniu

 1. Zdolność techniczna lub zawodowa:

 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie co najmniej 6 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi wykształcenie wyższe magisterskie lub podyplomowe o kierunku pedagogicznym w tym:

 1. co najmniej 2 osoby przewidziane do realizacji zamówienia muszą posiadać kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki potwierdzone ukończonymi studiami podyplomowymi lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu oligofrenopedagogiki,

 2. co najmniej 2 osoby przewidziane do realizacji zamówienia muszą posiadać kwalifikacje uprawniające do prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju, wszystkie osoby (co najmniej 6) przewidziane do realizacji zamówienia muszą posiadać minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe polegające na pracy z dziećmi oraz posiadać łącznie uprawnienia z zakresu pracy z dziećmi o zaburzonym rozwoju:

 • Terapii ręki

 • Terapii Taktylnej /NeuroTaktylna

 • Integracji Odruchów Dynamicznych i Posturalnych

 • Integracji Odruchów Ustno-Twarzowych

 • Kurs Koncepcji Hallwick

 • Gimnastyki korekcyjnej

 • Sportu Osób Niepełnosprawnych

 • Terapii bilaterajnej

 • Biofidbecku

 • Metody Dobrego Staru

 • Arteterapii

 • Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

 • Metody Pedagogiki Zabawy

 • Muzykoterapii

 • Treningu Umiejętności Społecznej

 • Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej

 • Logorytmiki


Potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę.


Ważne: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać,
że łącznie spełniają w/w warunek.


IV. Wykluczenie Wykonawcy

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawców w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust.5 ustawy Pzp.

Potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę


V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

 1. Do oferty Wykonawca dołączy:

 1. Kompletny i podpisany formularz ofertowy zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do ogłoszenia;

 2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do ogłoszenia;

 3. oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia.

 1. Zamawiający zastrzega, iż na każdym etapie postępowania może wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzi uzasadniona podstawa do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.


VI. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Grażyna Dattelbaum

Telefon: 515 134 497 faks: 85 811 28 96 e-mail:grazynadattelbaum@op.pl


VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Forma dokumentowa (faksu lub elektroniczna) jest niedopuszczalna do następujących czynności wymagających pod rygorem nieważności formy pisemnej: złożenie oferty; uzupełnienie oferty; zmiana oferty; powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę oferty, dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające brak istnienia podstaw do wykluczenia.


VIII. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty przez dwóch lub więcej wykonawców wspólne ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

 1. Wykonawcy mogą wspólne ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 2. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

 3. W formularzu ofertowym w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” powinny być wpisane dane dotyczące wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielnie zamówienia.

 4. Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia wymienione w rozdziale V
  pkt 1 ppkt 2 i 3 sporządzone odrębnie dla każdego z wykonawców występujących wspólnie.


IX. Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 2. Oferta i załączniki do oferty (tj. wymagane oświadczenia i dokumenty) muszą
  być podpisane przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do jego reprezentacji.

 3. Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy – musi zostać załączone do oferty w oryginale
  lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. W przypadku pełnomocnictwa złożonego w innym języku niż język polski winno być ono złożone wraz z tłumaczeniem na język polski

 4. Dokumenty wchodzące w skład oferty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, poprzez złożenie na każdej zapisanej stronie kopii dokumentu podpisu wraz z adnotacją „za zgodność z oryginałem”.

 5. Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U z 2013r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.). W tym celu jest zobowiązany nie później niż w terminie składania ofert wskazać informację stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać,
  iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.:

 6. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w celu zachowania ich poufności, zaleca się umieścić w ofercie, w odrębnej kopercie lub teczce, z dopiskiem „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać osobom trzecim”.

 7. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta, oświadczenia oraz każdy dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.

 8. Do oferty należy dołączyć także (odpowiednio):

1) W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę
o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

2) Oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje.

 1. Zmiany w złożonej ofercie:

1) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać,
pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana
jak i wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

2) W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert, koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" lub „WYCOFANIE” zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty. Po weryfikacji, w toku badania i oceny ofert, poprawności procedury dokonania zmian lub wycofania oferty, zmiany zostaną dołączone do oferty.


X. Miejsce i termin składania ofert i otwarcia ofert

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

 2. Ofertę należy złożyć w:

SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO –WYCHOWAWCZYM

im. WALDEMARA KIKOLSKIEGO w BIAŁYMSTOKU

ul. Antoniku Fabryczny 40, 15-741 Białystok w Sekretariacie

nie później niż do dnia 12.03.2020 r. do godziny 12:00

 1. Wykonawca na żądanie otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia (dzień, godzina).

 2. Kopertę należy zaadresować według poniższego wzoru:

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO –WYCHOWAWCZY

im. WALDEMARA KIKOLSKIEGO w BIAŁYMSTOKU

ul. Antoniku Fabryczny 40, 15-741 Białystok.

OFERTA NA

Świadczenie usług pedagogicznych

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM 12.03.2020 r. GODZ. 12:30

 1. Koperta poza oznakowaniem jak wyżej winna być opisana nazwą i adresem Wykonawcy.

 2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.03.2020 r. o godzinie 12:30 w siedzibie Zamawiającego w SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM
  im. WALDEMARA KIKOLSKIEGO w BIAŁYMSTOKU ul. Antoniku Fabryczny 40, 15-741 Białystok. w pokoju nr4

 3. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

 4. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle na pisemny wniosek Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert.


XI. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Wykonawca określi w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do ogłoszenia) cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie za realizację całego przedmiotu zamówienia opisanego w rozdziale I Ogłoszenia.

 2. Ceny podane w Formularzu ofertowym i cenowym muszą być wyrażone w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Kwoty należy zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 i wyższe zaokrągla
  się do 1 grosza (ostatnią pozostawioną cyfrę powiększa się o jednostkę).

 3. Cena brutto winna obejmować wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym koszty ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego – w przypadku złożenia oferty przez osobę/osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcą. Zamawiający bowiem potrąci z każdego wynagrodzenia miesięcznego zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz należne składki wynikające z ustawy o ubezpieczeniu społecznym oraz z ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, w przypadku zaistnienia prawnego obowiązku w tym zakresie.

 4. Cena określona przez Wykonawcę w ofercie nie będzie zmieniała się w toku realizacji przedmiotu zamówienia z wyjątkiem przypadków określonych w umowie.

 5. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do wykonania umowy.


XII. Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni liczonych od dnia upływu terminu składania ofert.


XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria i ich znaczenie procentowe w sposób przedstawiony poniżej:


Lp.

Nazwa kryterium

Waga kryterium {%}

1.

Cena

100%


 1. Maksymalna liczba punktów z wyżej wskazanych kryteriów wynosi 100 punktów.

 2. Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie całości usługi stanowiącej przedmiot zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.

 3. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

Cena min.

Cena = ---------------------- x 100

Cena Bad. of.

gdzie:

C min cena brutto oferty najniższej,

C bad. of – cena brutto badanej oferty.

Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do trzech miejsc po przecinku.

 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione
  w Specyfikacji warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie
  z zasadami określonymi w przedmiotowym punkcie.


XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 1. Umowa zostanie zawarta w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i miejscu.

 2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do zawarcia umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba
że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

 1. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w art. 23 ust.1 ustawy Pzp., została wybrana, Zamawiający może żąda

 2. przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

 3. Zamawiający może zażądać przed podpisaniem umowy przedłożenia przez Wykonawcę wykazu osób, które będą realizowały zamówienie wraz z potwierdzeniem posiadanych kwalifikacji niezbędnymi do realizacji zamówienia.


XV. Inne informacje.

1. Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię
i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego. W razie nieudzielenia zamówienia Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, informację o nieudzieleniu zamówienia.

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

3. Wykonawca przystępujący do złożenia oferty może osobiście na własną odpowiedzialność – sprawdzić miejsca przyszłej realizacji zamówienia oraz jej otoczenia w celu oceny kosztów
i ryzyka oraz innych czynników koniecznych do przygotowania prawidłowej wyceny oferty.

4. Każdy Wykonawca ponosi ryzyko związane z ewentualną wadliwością informacji uzyskanych od osób trzecich.


XVI. Wykaz Załączników do Ogłoszenia.

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy i cenowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia
z postępowania

Załącznik nr 4 – Istotne postanowienia umowy
Załącznik(i):   

 przetargi