A
logo SOSW Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Waldemara Kikolskiego w Białymstoku
Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.

"Młodzież w działaniu” - Wolontariat Europejski


Główną zasadą programu „Młodzież w działaniu” jest to, że jest on przeznaczony dla wszystkich. Ma nie tylko umożliwić dostęp do oferty edukacyjnej, ale także służyć jako narzędzie rozszerzające możliwości integracji społecznej, aktywności obywatelskiej i zatrudnienia młodzieży z mniejszymi szansami. Mówiąc „młodzież z mniejszymi szansami”, mamy na myśli młodych ludzie, którzy znajdują się w mniej korzystnym położeniu niż ich rówieśnicy, przede wszystkim ze względu na przeszkody natury społecznej, ekonomicznej, niepełnosprawność, trudności w nauce, różnice kulturowe, problemy zdrowotne czy przeszkody natury geograficznej

"Młodzież w działaniu” to program Unii Europejskiej, który pozwala uzyskać dofinansowanie na realizację projektu, dzięki temu młodzi ludzie w wieku 13–30 lat mogą realizować swoje pasje, rozwijać umiejętności i zdobywać nowe doświadczenia w czasie wolnym od nauki. Zapraszamy do zapoznania się z podstawowymi wiadomościami na temat programu.

W programie może uczestniczyć każdy młody człowiek bez względu na płeć, pochodzenie etniczne, status społeczny, sytuację materialną itp. Poza tym należy zmierzać do tego, aby w programie uczestniczyła równa liczba kobiet i mężczyzn.

Wszystkie osoby biorące udział w programie „Młodzież w działaniu” zasługują na to, aby mieć możliwość pełnej samorealizacji w sensie rozwoju społecznego, emocjonalnego i duchowego. Takie warunki można stworzyć jedynie w bezpiecznym środowisku, w którym respektuje się i chroni prawa młodych ludzi oraz zapewnia i dba o ich dobre samopoczucie. Zadbanie o takie warunki jest obowiązkiem grup realizujących projekty.

Program "Młodzież w działaniu", wykorzystywany jest do promowania wielojęzyczności, mając na uwadze dwa długofalowe cele: stworzenie społeczeństwa, które maksymalnie wykorzystuje różnorodność językową oraz zachęcanie obywateli do nauki języków obcych. Program „Młodzież w działaniu” realizuje te cele poprzez łączenie młodych ludzi, którzy pochodzą z różnych krajów i mówią różnymi językami, oraz umożliwianie im uczestnictwa w działaniach za granicą.


Jest jednym z najważniejszych priorytetów w całym programie. Wymaga on, aby młodzież brała aktywny udział w projekcie na każdym z jego etapów oraz w procesie podejmowania decyzji, które dotyczą projektu, planowanych w jego ramach działań, a także samych młodych ludzi. W każdym projekcie dofinansowanym w ramach programu „Młodzież w działaniu” aktywne uczestnictwo młodzieży powinno stanowić zasadę pedagogiczną w trakcie jego realizacji.


Jednym z celów programu „Młodzież w działaniu” jest uświadomienie młodym ludziom, że są obywatelami nie tylko swoich krajów, lecz także Europy. Projekty wspierane finansowo przez program powinny zatem zawierać w sobie elementy zachęcające do refleksji młodzieży nad problematyką i zagadnieniami europejskimi, włączyć ją w dyskusję nad kierunkiem rozwoju i przyszłości Europy. Co istotne, projekty realizowane w ramach programu powinny także stwarzać młodzieży z różnych krajów możliwość znajdowania wspólnych wartości, mimo różnic wynikających z pochodzenia z innych krajów i kulturowych kręgów.


Istotne jest, by młodzież miała świadomość międzykulturowości projektu, w którym uczestniczy. Założenia i przebieg projektu powinny sprzyjać pobudzaniu do refleksji na temat różnic w wartościach, tradycji, światopoglądzie czy ocenie historii. Ułatwiając młodzieży z różnych środowisk społecznych, kulturowych, religijnych i etnicznych realizację wspólnych działań, program „Młodzież w działaniu” ma przyczyniać się do przeciwdziałania rasizmowi i ksenofobii.

 

Chcemy zapewnić wolontariuszowi i jego mentorowi regularne spotkania by zapobiegać i rozwiązywać zaistniałe problemy, wyjaśniać sytuacje konfliktowe jak i im przeciwdziałać. Ponadto wolontariusz przejdzie obowiązkowy kurs BHP (kurs „bezpieczeństwo i higiena pracy”). Dodatkowo otrzyma broszurę z podstawowymi informacjami zawierającymi numery telefonów alarmowych oraz Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy oferuje swoim wolontariuszom różnorodne i wyważone zadania, które nie są na tyle trudne, zważywszy na to, że Ośrodek proponuje ich wiele, poza tym jest wieloprofilowy.
Wolontariusz prace rozpocznie od okresu przygotowującego, po którym samodzielnie wybierze zadania najbardziej odpowiadające jego oczekiwaniom i umiejętnościom. Nowy wolontariusz może liczy na wsparcie ze strony osoby kontaktowej (mentora, koordynatora) w procesie aklimatyzowania się w placówce a także w nowym środowisku lokalnym. W zależności od preferencji i zaangażowania wolontariusza, otrzyma on możliwość poszerzania swoich kompetencji i zwiększania swego udziału w przedsięwzięciu. Praca z osobami z niepełnosprawnością intelektualną jest wymagająca, ale równocześnie satysfakcjonująca. Placówka będzie bacznie obserwować poczynania nowego członka zespołu w codziennych zmaganiach.

Podstawowe zadania wolontariusza:

- asystowanie nauczycielowi prowadzącemu w codziennych zajęciach (30%);
- pomoc podczas zajęć  komputerowych (nauka podstawowych programów i korzystania z Internetu) 40%
- asystowanie podczas wyjść grupowych -  10%

- asystowanie podczas posiłków – 10%
- projekty indywidualne przy współpracy 3 stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Jako że dzieci ze specjalnymi potrzebami często czują się izolowane i samotne, jednym z naszych celów jest przeciwdziałanie temu i szukanie aktywności mogących temu przeciwdziałać (10%).

Wolontariusz będzie również brał czynny udział w zadaniach, które mają na celu rozwój podopiecznych na różnych płaszczyznach : emocjonalnej, intelektualnej, fizycznej, społecznej i duchowej.
By nakreślić obraz zadań tygodniowych przedstawiamy typowy rozkład zajęć: poniedziałek - 9.30-10.30) wspieranie nauczyciela podczas zajęć komputerowych (10.30-11.00) pomoc podczas wyjść grupowych ; (11.00-12.30) wspieranie nauczyciela podczas zajęć; (12.30-13.30) pomoc w czasie posiłku;(13.30-15.30) wspomaganie nauczyciela podczas zajęć na basenie. Wtorek 12.00-13.30) wspieranie nauczyciela podczas zajęć; (13.30-14.30) pomoc podczas posiłków; (14.30-17.30) pomoc przy organizacji zajęć w internacie (wspólne gry i zabawy, wyjścia, spacery); (12.30-13.30) pomoc uczniom podczas zajęć komputerowych; (13.30-14.30) pomoc podczas posiłków; (14.30-16.00) pomoc podczas zajęć komputerowych (16.00-17.30) pomoc przy organizacji zajęć w internacie (gry i zabawy); (17.30-18.00) pomoc podczas posiłków; czwartek (9.30-10.30) wspieranie nauczyciela podczas zajęć komputerowych  (10.30-11.00) pomoc podczas posiłków; (11.00-13.30) wspomaganie nauczyciela podczas zajęć świetlicowych, zajęcia plastyczne, artystyczne, gry, zabawy, możliwość prezentacji własnego kraju, tradycji, kultury; piątek (8.00-10.30) wspomaganie nauczyciela w zajęciach komputerowych  (10.30-11.00) pomoc podczas posiłków.

 

Wolontariusz będzie miał częsty kontakt z mentorem, zwłaszcza w pierwszej fazie adaptacyjnej jego pobytu. Ponadto będzie mógł kontaktować się z nim jak często będzie tego potrzebował. Mentor dołoży wszelkich starań by w jak największym stopniu być pomocnym. Ułatwimy pracę wolontariuszowi, zapewnimy kontakt z wolontariuszami pracującymi w naszym naszej placówce i naszym mieście. Celem tych spotkań ma być wymiana doświadczeń, trudów i radości dnia codziennego.

 

Zakładamy, ze wolontariusz podczas realizacji projektu zdobędzie następujące kompetencje:

·        umiejętność pracy w zespole,

·        umiejętność nawiązywania kontaktu z osobami z niepełnosprawnością intelektualną,

·        umiejętność organizowania zajęć uczniom z niepełnosprawnością intelektualną (zarówno w stopniu lekkim jak i głębszym) z wykorzystaniem różnych form zajęć oferowanych w ośrodku,

·        wiedza na temat upośledzenia umysłowego (co to jest, jakie występują stopnie i  jakie towarzyszą temu ograniczenia,

·        poznanie różnorodnych metod wspomagania i kompensowania dysfunkcji rozwojowych, alternatywne formy komunikowania się,

·        poznanie systemu edukacyjnego oraz systemu kształcenia i rehabilitacji w Polsce,

·        poznanie metod pracy w szkole jaki i w internacie,

·        dodatkowym atutem będzie możliwość uczestnictwa w pracach stowarzyszeń działających na rzecz dzieci niepełnosprawnych umysłowo na terenie naszego ośrodka,

·        prezentowanie postawy otwartości, szacunku dla innych, wrażliwość na potrzeby człowieka, szczególnie niepełnosprawnego i wymagającego wspomagania i pomocy,

·        przebywając wśród nas będzie miał  możliwość poznania kultury i codziennego życia Polaków, poznać język, zachowania i tradycje.

Zdobycie tych kompetencji ma zapewnić codzienna praca w Ośrodku, uczestnictwo w różnorodnych  formach zajęć na różnych etapach edukacyjnych jak również uczestnictwo w wycieczkach, spotkaniach integracyjnych czy imprezach. Dodatkowo spotkania z pracownikami placówki czy osobami z zewnątrz.  Wolontariusz dodatkowo przejdzie kurs dotyczący bezpieczeństwa i higieny pracy, niezbędny do pracy na danym stanowisku.

Do zadań mentora należą przede wszystkim:

  •  regularne kontakty z wolontariuszem
  •  organizacja pracy wolontariusza
  •  pomoc w organizacji wolnego czasu wolontariusza
  •  pośredniczenie w rozwiązywaniu problemów na linii wolontariusz – organizacja
  •  monitoring i ewaluacja procesu nabywania poszczególnych kompetencji przez  wolontariusza

·         wystawienie certyfikatu Youthpass-Wolontariat Europejski na zakończenie projektu

Wyrażamy nadzieję, że wolontariusz poprzez pracę w naszej placówce zdobędzie umiejętności niezbędne do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, lub chociażby odkryje, co chce robić w przyszłość oraz pozna swoje plany na przyszłość. Możliwe, że okaże się, iż jest to praca, którą chciałby się zająć zawodowo. Chcemy też by poznał język polski oraz polską kulturę. Ponadto chcemy by nasi uczniowie i pracownicy poznali kulturę i obyczaje wolontariusza z obcego kraju, i by nauczyli się współpracować z obcokrajowcem.

 

Agata Mozolewska , Agnieszka Szczygła 


 


Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.

 projekty