A
logo SOSW Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Waldemara Kikolskiego w Białymstoku

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 2, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku przyjmuje uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Przyjmowani są do niej, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) kandydaci, którzy:

- posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

- posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy nie jest szkołą zawodową.

Kształcenie odbywa się w cyklu 3-letnim i przebiega w oparciu o Statut i Program nauczania dla Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w procesie edukacji do 24 roku życia.

Podstawa programowa składa się z dwóch elementów:

  1. kształcenie ogólne – utrwalanie i poszerzanie zakresu wiedzy, nabywanie nowych umiejętności,

  2. przysposobienie do pra­cy, czyli kształtowanie właściwych postaw wobec pracy
    i przekazywanie podstawowej wiedzy na jej temat.

W szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wyodrębnia się:

1) zajęcia edukacyjne:

a) funkcjonowanie osobiste i społeczne,

b) zajęcia rozwijające komunikowanie się

c) zajęcia kształtujące kreatywność,

d) przysposobienie do pracy,

e) wychowanie fizyczne,

f) etyka;

2) zajęcia rewalidacyjne.

Celem edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi jest:

  • efektywne przygotowanie uczniów do dorosłości, w tym w praktycznym przysposobieniu do podjęcia zatrudnienia na otwartym/chronionym rynku pracy.

  • utrwalanie i poszerzanie zakresu już zdobytej wiedzy i umiejętności, doskonalenie już posiadanych kompetencji społecznych, zdolności adaptacyjnych i kształcenie nowych umiejętności umożliwiających samodzielne, niezależne funkcjonowanie uczniów
    w przyszłości

PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY

Przysposobienie do pracy ma na celu przygotowanie ucznia do aktywności przez pracę, czyli nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do podejmowania pracy w różnych dziedzinach oraz poprawnego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym. W ramach tego przedmiotu uczniowie są przygotowywani do nabycia umiejętności praktycznych
i wykonywania czynności pracy wynikających z następujących dziedzin:

GOSPODARSTWO DOMOWE – obejmuje szeroki zakres prac opartych na prowadzeniu gospodarstwa domowego, tj. sprzątanie, prasowanie, pranie oraz sporządzanie i wydawanie posiłków.

PRACE OGRODNICZE – w ramach tych zajęć uczniowie, pod opieką nauczycieli, dbają
o tereny wokół Ośrodka. Pielą chwasty, sadzą kwiaty, zioła, krzewy. W zimie przygotowują sadzonki i dbają o rośliny w pomieszczeniach Ośrodka.

PRACE BIUROWE – to nauka obsługi urządzeń biurowych typu: kserokopiarka, bindownica, laminator itp. oraz wykonywanie usług w tym zakresie.

PRACE STOLARSKIE – odbywają się w pracowni stolarskiej, gdzie uczniowie zdobywają umiejętności pracy z drewnem.

ELEMENTY SZYCIA RĘCZNEGO I MASZYNOWEGO – zastosowanie ściegów podstawowych i ozdobnych w drobnych naprawach krawieckich oraz haftowaniu; szycie prostych wyrobów, tj. ściereczek, zasłon, rękawic kuchennych itp.

RĘKODZIELNICTWO – wytwarzanie drobnych przedmiotów dekoracyjnych
i pamiątkarskich z zastosowaniem różnych technik (decoupage, malowanie na szkle, wyrób ozdób i biżuterii, origami) oraz materiałów (drewno, glina, sznurek, modelina, koraliki, szkło, bibuła itp.).

ogloszenia