A
logo SOSW Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Waldemara Kikolskiego w Białymstoku

Kalendarz działań

Termin

Zadanie / działanie

Załącznik / realizacja

do 27 września 2019r.

Zapoznanie rodziców uczniów lub słuchaczy z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

strona internetowa: sosw@um.bialystok.pl

zebranie z rodzicami – 27.09.2019rdo 30 września 2019r

Zgłoszenie do OKE szkoły, w której po raz pierwszy ma być przeprowadzony egzamin ósmoklasisty

SIOEO

Przyjęcie od rodziców uczniów lub słuchaczy pisemnych deklaracji

Załącznik 3a

do 15 października 2019r.

Przyjęcie od rodziców uczniów zaświadczeń o stanie zdrowia uczniów

Zaświadczenia

do 20 listopada 2019 r.

Poinformowanie na piśmie rodziców uczniów lub słuchaczy o przyznanych przez radę pedagogiczną dostosowaniach

Załącznik 4b w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązującej w roku szkolnym 2019/2020)

do 25 listopada 2019 r.

Przyjęcie oświadczeń rodziców uczniów lub słuchaczy o korzystaniu albo niekorzystaniu z dostosowań wskazanych przez radę pedagogiczną

Oświadczenie w załączniku 4b

do 2 grudnia 2019 r.


Przekazanie do OKE informacji o uczniach przystępujących do egzaminu ósmoklasisty, w tym informacji dotyczących sposobu dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb danego ucznia, za pomocą systemu informatycznego

SIOEO

Uzgodnienie z OKE zwolnień uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi z egzaminu ósmoklasisty

do 21 stycznia 2020 r.

Przyjęcie od rodziców uczniów lub słuchaczy informacji o zmianie języka obcego i przekazanie tej informacji do OKE do 23 stycznia 2020 r.

SIOEO

przekazanie do dyrektora OKE wniosku o przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty

w innym miejscu niż szkoła (w przypadkach losowych również później)

SIOEO

Załącznik 1do 21 lutego 2020 r.

Powołanie członków zespołu egzaminacyjnego oraz zastępcy przewodniczącego tego zespołu

Załącznik 5a i 5b

Zawarcie porozumień z dyrektorami innych szkół, których pracownicy wchodzą w skład zespołu egzaminacyjnego

Porozumienie

do 28 lutego 2020 r

Poinformowanie uczniów oraz ich rodziców lub słuchaczy o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty

Protokół ze szkolenia

Lista uczestników szkolenia

do 23 marca 2020 r.

Powołanie zespołów nadzorujących oraz wyznaczenie ich przewodniczących

Załącznik 5a

do 20 kwietnia 2020 r.

Odbycie przez PZE lub zastępcę PZE szkolenia w zakresie organizacji egzaminu

ósmoklasisty organizowanego przez OKE

szkolenie

Przeszkolenie w tym zakresie członków

zespołu egzaminacyjnego z danej szkoły oraz zebranie ich podpisów potwierdzających odbycie szkolenia

Protokół ze szkolenia

Lista uczestników szkolenia

Zebranie oświadczeń członków w zakresie

znajomości przepisów związanych z zabezpieczeniem materiałów egzaminacyjnych

przed nieuprawnionym ujawnieniem

Załącznik 5a

21–23 kwietnia 2020 r

Przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty w terminie kwietniowym

SIOEO

Załącznik 6 – odbiór materiałów egzaminach

Załącznik 7 – wykaz uczniów w sali

Załącznik 9a, 9b, 9c

Załącznik 8 – udział obserwatora

Załącznik 11- przerwanie/ unieważnienie egzaminu

do 22 kwietnia 2020 r.

Sprawdzenie stanu technicznego urządzeń do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego


1–3 czerwca 2020 r

Przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty w terminie czerwcowym (dodatkowym) -

SIOEO

do 19 czerwca 2020 r.

Udostępnienie w ZIU (SIOEO) wyników egzaminu ósmoklasisty oraz przekazanie przez

OKE do szkół zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

SIOEO

do 22 czerwca 2020 r

Przekazanie do OKE informacji o uczniach, którzy nie mogą otrzymać zaświadczenia

o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, a otrzymują informację o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

SIOEO

26 czerwca 2020 r

Wydanie zdającym zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

Lista odbioru zaświadczeń

do 31 grudnia 2020 r

Przechowywanie dokumentacji związanej z przeprowadzeniem egzaminu ósmoklasisty

Dokumentacja