A
logo SOSW Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Waldemara Kikolskiego w Białymstoku

    Dostosowanie form i warunków egzaminu ósmoklasisty


Zgodnie z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020 oraz wskazaniami Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku w sprawie sposobów dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty dla ucznia, podaję informację o szczegółowych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb uczniów:

FORMY EGZAMINU

Dostosowanie formy egzaminu ósmoklasisty - przygotowanie odrębnych arkuszy dostosowanych do potrzeb i możliwości zdających uczniów.

Arkusze w dostosowanej formie są przygotowywane dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim:

OPO-800- egzamin ósmoklasisty z języka polskiego;

OMA-800- egzamin ósmoklasisty z matematyki

OJ**-800- egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego

Arkusze opracowane są czcionka: Times New Roman - 14 pkt. 1.

Arkusz dostosowany do dysfunkcji, uwzględnia:

a) przedłużenie czasu

b) uprawnienie do nieprzenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (tj. zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zeszycie zadań egzaminacyjnych).

Czas pracy zapisany na stronie tytułowej arkusza jest obowiązujący (nie wymaga przedłużenia)

Do arkuszy z języków obcych nowożytnych dołączona jest płyta CD z nagraniem

dostosowanym do potrzeb tej grupy uczniów (odpowiednio wydłużone przerwy na zapoznanie się z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu i ich wykonanie).

2. Zapewnienie obecności specjalisty z zakresu niepełnosprawności (może być członkiem zespołu nadzorującego), jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z uczniem i pomocy w obsłudze specjalistycznego sprzętu i środków dydaktycznych.

WARUNKI EGZAMINU

Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty polega między innymi na:

a. zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia

b. zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych

c. odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty

Lp.

Przedmiot

Czas trwania

1

Język polski

do 180 min

2

Matematyka

do 150 min

3

Język obcy nowożytny (j. angielski)

do 135 min